Stanovy spolku SK Slavia Drahelčice, z.s.


Základní ustanovení a účel spolku

Smyslem a účelem spolku SK Slavia Drahelčice z.s. je především pokračování v dlouholeté kulturní, sportovní a fotbalové tradici, která byla v oblasti obce Drahelčice započata již v roce 1931, kdy došlo v hostinci u Plodrů k založení fotbalového klubu SK Slavia Drahelčice. Od roku 1951 do roku 1992 působil fotbalový oddíl pod názvem TJ Sokol Drahelčice, od roku 1992 do současnosti působí opět pod názvem SK Slavia Drahelčice. Spolek SK Slavia Drahelčice z.s. má zájem v této dlouholeté kulturní, sportovní a fotbalové tradici pokračovat a dále ji rozvíjet včetně celkového rozvoje zajištění nejen fotbalového, ale sportovního, kulturního a dalšího vyžití členů spolku a dalších obyvatel Drahelčice a přilehlého okolí.

Účelem spolku tedy je: Podpora a rozvoj kulturního a sportovního, zejména fotbalového, vyžití členů spolku a dalších obyvatel obce Drahelčice a přilehlého okolí.

I. Název, sídlo a IČ

Název spolku:SK Slavia Drahelčice z.s. (spolek si vymiňuje i možnost užívat zkratku svého názvu, a to v podobě "SKSD z.s.")

Sídlo spolku: Ke Hřišti 106, 252 19 Drahelčice(dále ve stanovách užíváno k označení pouze "spolek").

IČ spolku: 65399102.

II. Hlavní činnosti a naplnění účelu spolku

Hlavními činnostmi, kterými je naplňován účel spolku, kterým je podpora a rozvoj kulturního a sportovního, zejména fotbalového, vyžití členů spolku a dalších obyvatel obce Drahelčice a přilehlého okolí, jsou péče o komplexní rozvoj sportovních, společenských, vzdělávacích, osvětových, kulturních činností a zejména fotbalu v obci Drahelčice a jejím okolí, spočívajících ve vytváření všestranných a rovnoprávných podmínek pro členy a především vedení mládeže, ale i ostatních občanů, k pozitivním občanským postojům, zdravému způsobu života a zabraňovaní tomu, aby se stávali závislými na alkoholu a drogách.

Svou činnost a naplnění účelu uskutečňuje spolek zejména tím, že:

1) pořádá a organizuje sportovní a fotbalovou činnost v rámci zapojení do sportovních, fotbalových soutěží a vytváří pro ni tréninkové podmínky, zajišťuje přestupy a hostování hráčů,

2) buduje, provozuje a udržuje tělovýchovná a jiná zařízení, která bude vlastnit nebo užívat, a tím vytváří vlastní materiální podmínky pro svoji tělovýchovnou a sportovní činnost tak, aby tato zařízení byla k dispozici všem členům spolku,

3) vytváří široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména mládeže,

4) vytváří vhodné podmínky pro úspěšnou výchovu a výkonnostní růst pro zvlášť sportovně nadanou mládež, avšak nikoli na úkor či k tíži obecného rozvoje tělesné kultury ostatních členů,

5) dbá o všestranný rozvoj hráčů, jejich fyzické a sportovně technické zdatnosti s cílem připravit jednotlivce pro dosažení nejvyšší výkonnosti,

6) vede děti a mládež k pozitivním občanským postojům, zdravému způsobu života a rozvoji morálně-volných vlastností tak, aby se vyhýbala společensky nežádoucím jevům (drogové závislosti, alkoholismus, gamblerství, nemocnosti, obezitě, nezaměstnanosti, násilí, kriminalitě atp.), pečuje o odbornou a mravní výchovu svých členů a příznivců, dbá o praktické uplatňování všeobecných zásad demokratické morálky a etiky, zvláště pak vzájemné úcty, respektování důstojnosti a dodržování zásad fair play v tělesné výchově, sportu a dalších formách tělesné kultury a umožňuje širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,

7) hájí zájmy členů, sdružených oddílů, odborů uvnitř i navenek, za tímto účelem spolupracuje s orgány obce, státem, s ostatními organizacemi, sportovními svazy (ČUS, TJ, FAČR, ČOV) a jednotlivci.

III. Orgány spolku

Spolek je právnickou osobou, jejímiž orgány jsou:

a) Valná hromada - jako nejvyšší orgán;

b) Výkonný výbor - jako výkonný orgán;

c) Předseda, jednatel a pokladník - jako statutární orgán;

d) Kontrolní komise - jako kontrolní orgán;

IV. Valná hromada

1. Valná hromada spolku je nejvyšším orgánem spolku. Valná hromada je složena ze všech členů spolku starších 15-ti let, v případě členů spolku mladších 15-ti let vykonává hlasovací práva na valné hromadě jejich zákonný zástupce. Každý člen spolku má při hlasování jeden hlas. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 30 % všech členů spolku.

2. Valná hromada spolku se schází dle potřeby nebo při svolání valné hromady spolku výkonným výborem spolku, nebo kontrolní komisí, nejméně však jednou za rok. Oznámení o konání valné hromady je vyvěšeno na webových stránkách spolku https://www.sk-drahelcice.cz/ a rovněž může být rozesláno na emailové adresy uvedené v přihláškách členů spolku, a to v dostatečném časovém předstihu před datem konání valné hromady, nejpozději 7 dní před datem konání valné hromady.

3. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů o všech otázkách spolku, o kterých nerozhoduje na základě zmocnění obsaženém v těchto stanovách výkonný výbor spolku. Valná hromada zejména volí či odvolává členy výkonného výboru a kontrolní komise z řad členů spolku starších 18 let, rozhoduje o převodu a přechodu nemovitého majetku spolku a o přeměně nebo zániku spolku.

V. Výkonný výbor

1. Výkonný výbor je (7) sedmičlenný.

2. Funkční období členů výkonného výboru spolku je (4) čtyřleté. Výkonný výbor spolku koordinuje a zajišťuje činnost spolku mezi zasedáními valné hromady spolku, kdy se k tomuto účelu schází dle potřeby, nejméně však jednou měsíčně. Výkonný výbor spolku rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů, pokud není stanoveno jinak. Do působnosti výkonného výboru spolku patří:

a) návrh změny názvu a symboliky spolku;

b) stanovení hlavních směrů a koncepcí rozvoje činnosti spolku;

c) návrhy změny stanov spolku;

d) volba či odvolání předsedy, jednatele a pokladníka spolku;

e) svolání valné hromady spolku;

f) schválení nebo vydávání vnitřních směrnic a řádů pro činnost spolku;

g) rozhodnutí o nakládání a hospodaření s movitým a nehmotným majetkem spolku a rozhodnutí o hospodaření s nemovitým majetkem spolku, případně rozhodnutí o optimálním využití, provozu, údržbě a výstavbě tělovýchovných, turistických a jiných zařízení sloužících k zajištění činnosti spolku s výjimkou rozhodnutí o jeho zcizení;

h) rozhodování o založení právnické osoby, ve které by spolek byl společníkem nebo členem, rozhodování o zrušení a zániku takovéto právnické osoby;

i) schválení a projednání zprávy o hospodaření, stavu a návrhu rozpočtu, uzávěrky hospodaření;

j) rozhodování o vzniku, či zániku členství ve spolku a zajišťování řádné vedení evidence členské základny;

k) rozhodnutí o výši členských příspěvků a způsobu jejich výběru;

l) návrh rozhodnutí o zrušení - zániku spolku, vč. stanovení zásad a způsobu vypořádání majetku, které musí být v souladu s čl. XI. stanov.

2. Volbu nových členů výkonného výboru provede valná hromada spolku z návrhu členů spolku. Navržený člen do výkonného výboru musí splňovat věkovou hranici 18 let. Opakovaná volba je možná.

3. Pokud počet členů výkonného výboru spolku klesne pouze o jednoho člena, např. z důvodů jeho odstoupení, může výkonný výbor kooptovat nového člena výkonného výboru z řad členů spolku starších 18 let do doby nejbližšího zasedání valné hromady. Pokud počet členů klesne o více než dva členy, je povinen výkonný výbor svolat bez zbytečného odkladu valnou hromadu, na které budou zvoleni noví členové výkonného výboru.

VI. Předseda, jednatel a pokladník

1. Statutární orgán spolku tvoří předseda, jednatel a pokladník. Jednají za spolek v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru.

2. Právní jednání za spolek činí předseda, jednatel a pokladník každý samostatně. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku se připojí společně podpis předsedy a jednatele s uvedením jména a funkce. Takto mohou předseda a jednatel pověřit k právnímu jednání za spolek písemně také jiného člena výkonného výboru. O svých právních jednáních podávají zprávu nejbližšímu zasedání výkonného výboru.

VII. Kontrolní komise

1. Kontrolní komise má tři (3) členy, kteří jsou voleni valnou hromadou na funkční období čtyř (4) let. Zvolení členové kontrolní komise si zvolí předsedu ze svého středu na první schůzi po zvolení,

2. Kontrolní komise je odpovědná valné hromadě. Dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně výkonný výbor, jakož i další orgány určené stanovami. Každoročně pak valné hromadě předává zprávu za uplynulý rok i s návrhem případných nápravných opatření, pokud jsou potřebná,

a) členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím ve výkonném výboru, s funkcí ekonoma (účetního), a dále s funkcí likvidátora spolku,

b) kontrolní komise zabezpečuje průběžnou kontrolu činnosti jednotlivých orgánů spolku z hlediska dodržování pravidel platných pro hospodaření, dodržování stanov a usnesení valných hromad,

c) kontrolní komise je povinna projednávat a vyjadřovat se k účetní uzávěrce, návrhu rozpočtu a plánu činnosti před jejich předložením valné hromadě, je oprávněna požadovat předložení dokladů nutných k provádění účinné kontroly od jednotlivých orgánů a požadovat od nich vysvětlení,

d) kontrolní komise je oprávněna předkládat výboru návrh na svolání mimořádné valné hromady,

e) předseda stejně jako každý člen kontrolní komise je oprávněn se zúčastňovat jednání výkonného výboru s hlasem poradním,

f) kontrolní komisi svolává její předseda nejméně dvakrát ročně. Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů kontrolní komise a usnáší se nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Čl V.odst.3 stanov platí přiměřeně i pro kontrolní komisi,

g) jednání kontrolní komise řídí její předseda a v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen kontrolní komise. Předseda kontrolní komise může být kdykoli v průběhu funkčního období ze své funkce předsedy na návrh jakéhokoliv dalšího člena kontrolní komise kontrolní komisí odvolán.

VIII. Členství

Členství ve spolku vzniká:

a) členem spolku se může stát právnická nebo fyzická osoba, která aktivně působí v oblastech činností shodných s cíli činnosti a účelem spolku, popř. s nimi sympatizuje, souhlasí se zněním stanov a ostatních vnitřních předpisů vydaných spolkem a zavazuje se je v případě vzniku svého členství dodržovat,

b) členství je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky doručené spolku a jejím schválením výkonným výborem spolku a zaplacením prvního členského příspěvku.

Členství ve spolku zaniká:

a) písemnou výpovědí člena spolku, a to dnem, kdy je tato výpověď doručena spolku,

b) zrušením členství člena spolku z důvodu jeho prodlení se zaplacením členských příspěvků, přesahujícím 3 měsíce,

c) vyloučením člena spolku za činnost, která je v zásadním rozporu se stanovami spolku a smyslem činnosti a účelem spolku,

d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,

e) zánikem spolku dle čl. XI. stanov.

IX. Práva a povinnosti členů

Člen spolku má právo:

a) účastnit se podle svých zájmů, možností a schopností akcí organizovaných v rámci spolku,

b) podílet se na všech výhodách, které z členství ve spolku vyplývají,

c) být seznámen s hospodařením s majetkem spolku,

d) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku v rámci všech orgánů spolku, vznášet v rámci činnosti spolku dotazy a připomínky vůči zvoleným funkcionářům a vyžadovat od nich příslušnou odpověď,

e) volit od 15 let věku a být volen od 18 let věku do všech orgánů spolku,

f) užívat majetek, zařízení a sportoviště spolku dle řádu schváleného výkonným výborem. Povinnosti člena:

a) řádně platit členské příspěvky, případně jiné poplatky související s činností spolku, k jejichž úhradě bude člen zavázán na základě rozhodnutí o příspěvkové povinnosti výkonným výborem,

b) šetřit, chránit a zvelebovat svěřený i užívaný majetek spolku,

c) účastnit se schůzí svolaných výkonným výborem spolku, na které výkonný výbor členy výslovně pozve,

d) účastnit se schůzí svolaných valnou hromadou, účastnit se konání valné hromady,

e) chovat se vždy v souladu s těmito stanovami a vydanými vnitřními směrnicemi a řády,

f) svým jednáním a chováním přispívat k upevňování ideové a organizační jednoty spolku, uvědoměle dodržovat kázeň, zásady demokratické morálky a etiky a respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi členy spolku.

X. Zásady hospodaření

1. Spolek nabývá finanční prostředky:

a) z činností vyplývajících z cílů činností a účelů spolku,

b) vybíráním členských příspěvků, jejich výše pro daný rok schválí výkonný výbor,

c) získáváním finančních prostředků od jiných fyzických či právnických osob (např. z darů, dotací, grantů, atd.),

d) z vedlejší činnosti související s naplňováním cílů činnosti a účelu spolku, z výnosů z nakládání s majetkem spolku, z příjmů z reklam a z příjmů z nájemného.

2. Majetek spolku ve formě finančních prostředků je uložen na samostatném účtu spolku u banky. Spolek používá své prostředky výhradně k realizaci cílů činnosti a účelů spolku a na úhradu nákladů spojených se správou spolku. Otázka hospodaření bude dále konkrétně a podrobně upravena vnitřní směrnicí spolku vydanou a odsouhlasenou výkonným výborem.

3. O nakládání a hospodaření s movitým a nehmotným majetkem spolku rozhoduje výkonný výbor spolku. Výkonný výbor dále rozhoduje o hospodaření s nemovitým majetkem spolku, případně rozhodnutí o optimálním využití, provozu, údržbě a výstavbě tělovýchovných, turistických a jiných zařízení sloužících k zajištění činnosti spolku s výjimkou rozhodnutí o zcizení nemovitého majetku. O převodu a přechodu nemovitého majetku spolku je potřeba rozhodnutí valné hromady spolku.

4. Výši členských příspěvků a způsob jejich výběru stanoví výkonný výbor spolku. Výše a způsob placení členských příspěvků bude upraven řádem placení členských příspěvků, a to s ohledem na sociální a finanční podmínky svých členů. Řád placení členských příspěvků bude výkonným výborem sestaven vždy na rok, a to nejpozději do konce roku, který předchází roku, na který má být řád placení členských příspěvků vydán, a to s výjimkou roku 2020, kdy bude řád placení členských příspěvků sestaven do 15.3.2020.

5. Spolek neodpovídá a neručí svým majetkem za závazky členů spolku a členové spolku neodpovídají a neručí svým majetkem za závazky spolku.

XI. Zánik spolku

1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením nebo splynutím s jiným spolkem, anebo rozdělením, na základě rozhodnutí valné hromady. Spolek rovněž zaniká na základě pravomocného rozhodnutí soudu o zrušení spolku.

2. Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání a likvidace. Po provedení všech úkonů nezbytných k provedení likvidace sestaví likvidátor zprávu o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku, kterou předloží spolku ke schválení. V případě, že bude po zániku spolku existovat nástupnický spolek, bude likvidační zůstatek poukázán tomuto nástupnickému subjektu, případně subjektům v případě, že jich bude více, a to ve stejném rozsahu, nerozhodne-li valná hromada jinak. V případě, že spolek zanikne bez nástupnického subjektu, bude likvidační zůstatek rozdělen mezi členy spolku.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Hlavním prostředkem sloužícím pro komunikaci a informovanost členů spolku, orgánů spolku a veřejnosti o všech podstatných skutečnostech, které souvisejí s chodem a budoucím vývojem spolku, jsou webové stránky spolku, jejichž adresa je: https://sk-drahelcice.cz/

2. Toto znění stanov bylo schváleno valnou hromadou spolku konanou dne 8.2. v Drahelčicích.

V Drahelčicích dne 8.2. 2020